Snowsports Academy Snowsports Academy Snow connecting people

SnowsportsAcademyLogo

Kurs / Course Begin(n) End(e) Ort / Place
Skilehrer LS1, Maikurs 03.05.2020 14.05.2020 Kitzsteinhorn
Skilehrer LS2, Maikurs 03.05.2020 14.05.2020 Kitzsteinhorn
Skilehrer Anwärter, Modulkurs zum Schneesportlehrer 19.05.2020 24.05.2020 Kitzsteinhorn
Skilehrer Anwärter, Sommerkurs 11.07.2020 22.07.2020 Kitzsteinhorn